میترا جباری

بازرس شرکت
اطلاعات شخصی مارک شرکت سئوفای را تاسیس کرد و طی یک دهه، در برخی از رقابتی ترین

شهرام راحلی

مدیر تدارکات
اطلاعات شخصی مارک شرکت سئوفای را تاسیس کرد و طی یک دهه، در برخی از رقابتی ترین

داریوش شکوری راد

مدیر بازاریابی
اطلاعات شخصی مارک شرکت سئوفای را تاسیس کرد و طی یک دهه، در برخی از رقابتی ترین

مهسا ملکی

حسابدار شرکت
اطلاعات شخصی مارک شرکت سئوفای را تاسیس کرد و طی یک دهه، در برخی از رقابتی ترین

پرستو سیدی

سرمایه گذاری خارجی
اطلاعات شخصی مارک شرکت سئوفای را تاسیس کرد و طی یک دهه، در برخی از رقابتی ترین

سارا کمالی

مدیر تدارکات
اطلاعات شخصی مارک شرکت سئوفای را تاسیس کرد و طی یک دهه، در برخی از رقابتی ترین

سوفیا محسنی

عضو هیئت مدیره
اطلاعات شخصی مارک شرکت سئوفای را تاسیس کرد و طی یک دهه، در برخی از رقابتی ترین

محمد سعیدی راد

موسس و مدیر کل شرکت
اطلاعات شخصی مارک شرکت سئوفای را تاسیس کرد و طی یک دهه، در برخی از رقابتی ترین